Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, også kjent som åpenhetsloven, trådte i kraft 1. juli 2022. Hovedformålet med loven er å fremme selskapers respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Loven gir samtidig allmennheten rett til informasjon om selskapers håndtering av forhold knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Hensikten er å styrke anerkjente internasjonale prinsipper og retningslinjer for ansvarlig næringsliv, som blant annet OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. 

Loven pålegger Reitan Eiendom med datterselskaper tre hovedforpliktelser, derav plikten til å utføre aktsomhetsvurderinger, plikten til å redegjøre for aktsomhetsvurdering samt plikten til å besvare informasjonskrav knyttet til hvordan selskapet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser.

Reitan Eiendom har jobbet kontinuerlig med ansvarlig forretningspraksis over mange år, hvor samfunnsansvar og bærekraft er en godt integrert del av selskapets daglige drift og tenkning. Arbeidet med leverandørscreening ble igangsatt i første kvartal 2022 for 2021, med påfølgende aktiviteter gjennom året. Utover det, har Reitan Eiendom i samarbeid med rådgivningsselskapene Sustainability og CEMAsys gjennomført en overordnet strategisk aktsomhetsvurdering i henhold til kravene i åpenhetsloven. I første fase ble det gjort et grundig forarbeid med å kartlegge status i samarbeid med Direktør for bærekraft, før ledelsen og sentrale medarbeidere i Reitan Eiendom og datterselskaper deltok i workshop for å gjennomføre en aktsomhetsvurdering i henhold til OECDs retningslinjer. Metodikken for prosessen var basert på ISO 31 000 for risikostyring.

Gjennom prosessen har Reitan Eiendom etablert et risikobilde, med tilhørende tiltak for å redusere usikkerhet knyttet til måloppnåelse, derav å sikre arbeids- og menneskerettigheter. Det har også blitt etablert en plan for arbeidet med åpenhetsloven, for å sørge for at selskapet ivaretar de tre pliktene i loven. Arbeidet har deretter blitt forankret i selskapets styre, hvor det ble vedtatt at selskapet skal overholde pliktene etter åpenhetsloven. Det er lagt spesiell vekt på å etablere en god plan for hvordan selskapet skal utføre aktsomhetsvurderinger, og en tydelig plassering av ansvaret for arbeidet i selskapet. 

For mer utfyllende info og aktsomhetsvurderinger, se eget vedlegg med redegjørelse knyttet til åpenhetsloven, samt bærekraftsrapporten for 2022.

Reitan Eiendom har også utført en egenscreening med nedlastbare svar til bruk for selskap som har Reitan Eiendom som leverandør. Filene kan lastes ned her.

Andre kilder

Kontakter

Jostein Røstum Breines

Tittel:Direktør Bærekraft og Innovasjon, Chief ESG & Innovation Officer
E-post:jostein[at]reitaneiendom.no